Polityka prywatności

z dnia

1. Sklep internetowy i-dom24.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, systemy szyfrowania danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy i-dom24.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie internetowym i-dom24, jest AVAL sp. z o.o.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu internetowego i-dom24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klienci mogą przeglądać sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w i-dom24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, są wykorzystywane ponadto do przesyłania Klientowi przez Sklep internetowy i-dom24.pl informacji o ofertach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym.
8. W przypadku uzyskania przez Sklep internetowy i-dom24.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z i-dom24.pl niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep internetowy i-dom24.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Sklep internetowy i-dom24.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
10. Sklep internetowy i-dom24.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy i-dom24.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Sklep internetowy i-dom24.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" umożliwiają dostosowywanie usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z i-dom24.pl.