• Producent: Bitner
Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

0,95 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

1,62 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

2,73 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

2,07 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

1,18 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

1,49 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

2,06 PLN

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

4,03 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 Bitner

0,68 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 Bitner

1,02 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 Bitner

1,34 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 Bitner

1,65 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

2,16 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-16x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-16x0,5 Bitner

3,28 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-20x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-20x0,5 Bitner

4,08 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

1,61 PLN