• Producent: Bitner
Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

1,97 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

2,95 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

4,83 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

3,57 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

2,30 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

2,74 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

3,84 PLN

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

7,70 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 / BiTprotect 4x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 / BiTprotect 4x0,5mm Bitner

1,32 PLN

Towar polecany
Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 / BiTprotect 6x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 / BiTprotect 6x0,5mm Bitner

1,97 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 / BiTprotect 8x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 / BiTprotect 8x0,5mm Bitner

2,60 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 / BiTprotect 10x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 / BiTprotect 10x0,5mm Bitner

3,21 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

4,19 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

2,80 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0.5 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0.5 Bitner

4,99 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0,8 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0,8 Bitner

11,10 PLN