• Producent: Bitner
Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.5 (OMY 2x0.5)

1,09 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x0.75 (OMY 3x0.75)

1,86 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.5 (OMY 3x1.5)

3,14 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 3x1.0 (OMY 3x1.0)

2,38 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x0.75 (OMY 2x0.75)

1,35 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.0 (OMY 2x1.0)

1,71 PLN

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

Przewód elektryczny H03VV-F 300/300V 2x1.5 (OMY 2x1.5)

2,37 PLN

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

Przewód głośnikowy PGY-p2x2,5 Bitner

4,70 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 / BiTprotect 4x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-4x0,5 / BiTprotect 4x0,5mm Bitner

0,81 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 / BiTprotect 6x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-6x0,5 / BiTprotect 6x0,5mm Bitner

1,20 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 / BiTprotect 8x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-8x0,5 / BiTprotect 8x0,5mm Bitner

1,60 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 / BiTprotect 10x0,5mm Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-10x0,5 / BiTprotect 10x0,5mm Bitner

1,97 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-12x0,5 Bitner

2,57 PLN

Przewód niskonapięciowy YTDY-20x0,5 Bitner

Przewód niskonapięciowy YTDY-20x0,5 Bitner

4,86 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0.5 Bitner

1,92 PLN

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0.5 Bitner

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 6x2x0.5 Bitner

3,26 PLN